Obchodní podmínky

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky („Obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě www.daruj-cokoladu.cz („Internetový obchod“). Uvedené Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujícího („Kupující“) a prodávajícího, tj. Made of chocolate s.r.o., IČO 24825662, se sídlem Plzeňská 283/332, 163 00, Praha - Řepy („Prodávající“), který je rovněž provozovatelem Internetového obchodu. Součástí Obchodních podmínek je rovněž reklamační řád, který je dostupný na adrese http://www.daruj-cokoladu.cz/reklamacni-rad.html.

1.2 Veškeré smluvní vztahy jsou sjednány v souladu s právním řádem České Republiky. Vztahy neupravené Obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“).

1.3 Na základě objednávky Kupujícího, v případě potvrzení Prodávajícím, je uzavřena kupní smlouva („Smlouva“). Do okamžiku potvrzení Prodávajícím Kupujícímu není Smlouva uzavřena. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto Obchodní podmínky.

1.4 Tyto Obchodní podmínky jsou účinné ode dne 12.1.2015.

2. OBJEDNÁVKA

Odesláním objednávky Prodávajícímu Kupující potvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Prodávající následně Kupujícímu potvrdí objednávku, čímž dochází k uzavření Smlouvy. S Obchodními podmínkami má Kupující možnost se seznámit před odesláním objednávky.

3. PRÁVO KUPUJÍCÍHO - SPOTŘEBITELE NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY UZAVŘENÉ NA DÁLKU

3.1 Byla-li Smlouva uzavřena při použití prostředku komunikace na dálku, má Kupující, který je spotřebitelem, právo od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží. V takovém případě je třeba odeslat zboží na adresu Prodávajícího spolu s projevem vůle, jež vyjadřuje, že Kupující - spotřebitel si přeje od Smlouvy odstoupit. Vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy je uveden v článku 10 těchto Obchodních podmínek.

3.2 Kromě případu, kdy je odstoupení od Smlouvy výslovně ujednáno nebo takové právo vyplývá z Občanského zákoníku, nemůže Kupující, který je spotřebitelem, odstoupit od Smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

3.3 Zboží, které podléhá rychlé zkáze, je takové zboží, na němž je uvedeno datum použitelnosti: „spotřebujte do …“ (jedná se zejména o mléčné, masné či lahůdkářské výrobky), toto zboží není možno vrátit. Zboží označené dobou minimální trvanlivosti již není zbožím podléhajícím rychlé zkáze a ustanovení o odstoupení od Smlouvy pro něj lze použít.

3.4 Uplatní-li Kupující, který je spotřebitelem, právo na odstoupení od Smlouvy dle článku 3.1 těchto Obchodních podmínek, nese takový Kupující náklady spojené s navrácením zboží. Prodávající je zároveň povinen vrátit takovému Kupujícímu zaplacené příslušné finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení do Smlouvy.

4. VRÁCENÍ ZAKOUPENÉHO ZBOŽÍ

4.1 Prodávající umožňuje Kupujícímu zboží vrátit, a to nejpozději do 7 dnů od jeho převzetí.

4.2 Je možné vrátit zboží, které je v originálních neporušených obalech a v neporušeném stavu, skladované v optimálních podmínkách - teplota 16 - 18°C a vlhkost 50 - 60 %. Náklady na dopravu zboží zpět k Prodávajícímu hradí sám Kupující.

4.3 Prodávající vrátí Kupujícímu částku odpovídající hodnotě vráceného zboží a to převodem na účet. Vrácení zboží je nutné oznámit (telefon, email či jiný komunikační prostředek), a to nejpozději do 7 dnů od doručení zboží.

5. EXPEDICE A DOPRAVA

5.1 Zboží běžně expedujeme do 1 pracovního dní od obdržení platby. V případě nejasnosti Vás budeme kontaktovat a zboží bude expedováno okamžitě po vyřešení všech nesrovnalostí.

5.2 Zboží expedujeme při venkovních teplotách nižších než 22°C. Expedice objednávek v době teplot vyšších než 22°C může být Prodávajícím odložena dle jeho uvážení z důvodu rizika poškození zboží.

5.3 Prodávající je oprávněn pozdržet expedici zboží v dalších odůvodněných případech.

5.4 Prodávající nabízí tyto možnosti dopravy zboží:
(a) Přepravní službou PPL (celá ČR) - 90 Kč

5.5 Pokud si přejete uchovat zboží (vaše cukrovinky) déle v bezvadném stavu, skladujte jej v suchu, při teplotě 16-20°C a vlhkosti 50 – 60 %.

6. PLATBA

6.1 Pro platbu za zboží je využívána platební brána GoPay, která nabízí následující způsoby platby:
(a) Platební karty
(b) Bankovní převod
(c) Prémium SMS
(d) m-platba
(e) superCASH

Více informací na:
http://help.gopay.com/cs/tema/platebni-brana/aktualne-dostupne-platebni-metody-pro-cz-trh

7. MIMOSOUDNÍ VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ SPOTŘEBITELŮ

7.1 S případnou stížností se Kupující může obrátit na Českou obchodní inspekci (http://www.coi.cz/cz/e-podatelna/), zejména v případech, kdy Prodávající
(a) neoznačí zboží cenami nebo je nesprávně účtuje;
(b) nabízí neoznačené výrobky;
(c) nabízí výrobky, které budí podezření, že nejsou bezpečné;
(d) používá nekalé obchodní praktiky: například uvede nepravdivé údaje o výrobku, uvede nepravdivé údaje nebo zamlčí některé informace, které mohou zásadním způsobem ovlivnit rozhodování Kupujícího, který je spotřebitelem, takže Kupující, který je spotřebitelem např. zakoupí výrobek, které by se znalostí těchto informací nezakoupil, neuplatní právo, kterého by jinak využil, apod. Klamavou obchodní praktikou je i prodej padělků;
(e) nevydá na vyžádání doklad o koupi zboží se všemi náležitostmi;
(f) neinformuje Kupujícího, který je spotřebitelem, o právech při uplatnění reklamace;
(g) nevystaví doklad o přijetí reklamace ani o tom, jakým způsobem reklamaci vyřídil;
(h) nevyřídí reklamaci do 30 dnů, popřípadě v delší lhůtě, na které se Prodávající a Kupující, který je spotřebitelem, dohodli.

8. VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: Made of chocolate s.r.o., IČO 24825662, se sídlem Plzeňská 283/332, 163 00, Praha - Řepy
Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží: (uveďte zboží)
Datum objednání/datum obdržení:
Jméno a příjmení Kupujícího:
Adresa Kupujícího:
Číslo bankovního účtu (kam má být provedeno vrácení peněz):
Datum:
Podpis Kupujícího:

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uživatel je povinen uvádět pravdivé údaje. Provozovatel chrání veškeré informace zaslané při registraci uživatelem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a je oprávněn je poskytnout pouze za níže uvedených podmínek. Uživatel souhlasí s tím, aby provozovatel vedl údaje, které mu při registraci poskytne a to výlučně v souvislosti s provozem serveru Jobuya. Dále uživatel výslovně souhlasí s tím, aby tyto údaje byly poskytnuty provozovatelem v případě reklamace a stížnosti na nezaplacené služby a v případech, kdy je provozovatel povinen tyto údaje poskytnout na základě zákona.


« zpět na výběr čokolády