Reklamační řád

Reklamační řád účelně upřesňuje postup zákazníka a společnosti provozující internetový obchod www.daruj-cokoladu.cz. V případě, že přes veškeré úsilí společnosti provozující e-shop o zachování vysoké kvality nabízeného zboží vznikne na straně zákazníka oprávněný důvod k uplatnění reklamace.

Před přijetím zásilky

vždy zkontrolujte obal! Pokud je obal poškozen a došlo tím k mechanickému poškození zboží, jde o zavinění na straně přepravce. Za tyto vady neručíme. V případě viditelného poškození obalu je možné odmítnout převzetí zásilky. V případě převzetí a zjištění vady je ji třeba reklamovat u zodpovědné osoby přepravní firmy, nejpozději do 2 dnů.

DŮLEŽITÉ: uchovejte veškerý obalový materiál včetně výplní!, v ideálním případě pořiďte fotodokumentaci. Následně nás prosím v zájmu urychlení řešení celé situace také informujte, a to na e-mailové adrese info@coko-shop.cz

Všeobecné záruční podmínky

Práva kupujícího z odpovědnosti za rozpor s kupní smlouvou a z odpovědnosti za vady zboží (dále jen reklamace) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamační řádem v platném znění, který je neoddělitelnou součástí kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.
Prodávající je povinen seznámit kupujícího s obsahem reklamačního řádu vhodným způsobem (např. vyvěšením v prodejně, zveřejněním na www stránkách). V případě, že kupující zjistí, že zboží není při převzetí ve shodě s kupní smlouvou nebo vyskytne-li se u zboží vada, může kupující uplatnit u prodávajícího reklamaci.

Uplatnění reklamace

Kupující by měl reklamaci uplatnit v místě, ve kterém zboží zakoupil. Kupující má však právo uplatnit reklamaci v kterékoliv provozovně patřící prodávajícímu, v níž je přijetí reklamace možné, a to s ohledem na sortiment prodávaného zboží, popřípadě v místě podnikání nebo sídle podávajícího. Výjimkou je uplatnění reklamace u osoby, které je určena v záručním listě k provedení záruční opravy. Kupující by měl uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady. V případě, že kupující bude zboží po zjištění vady nadále používat a způsobí tak rozsáhlejší poškození, nebude reklamace uznána.

Prodávající je povinen zabezpečit přítomnost pracovníka pověřeného vyřizovat reklamace v prodejně po celou provozní dobu. Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, tzn. doložit místo a čas uskutečnění koupě a cenu zakoupeného zboží. Výše uvedené náležitosti doloží kupující prodejním dokladem, záručním listem, popř. jiným věrohodným způsobem.

Záruční doba

Lhůta pro uplatnění reklamace (záruční doba) je 24 měsíců a počíná běžet v okamžiku převzetí zboží kupujícím, pokud není zvláštním právním předpisem stanovena záruční doba delší. Jde-li o prodej potravinářského zboží, je záruční doba 8 dní, je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy (např.: zákon o potravinách) lhůta k použití věci (exspirace), skončí záruční doba uplynutím této lhůty (jedná se o datum použitelnosti a dobu minimální trvanlivosti).

Zboží, které se rychle kazí je nutno reklamovat nejpozději den následující po koupi zboží. Dojde-li v rámci reklamace k výměně zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Právo na reklamaci zanikne, nebylo-li uplatněno v záruční době. Doba od okamžiku uplatnění reklamace do doby, kdy je kupující povinen zboží po skončení opravy převzít, se do záruční doby nezapočítává.

Vyřízení reklamace

Prodávající je povinen o oprávněnosti reklamace rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení, ve kterém uvede, čas a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytknuté vady a způsob a lhůtu vyřízení reklamace.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty, má kupující stejná práva jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Prodávající je oprávněn rozhodnout o reklamaci sám a není povinen vyhovět žádosti kupujícího o posouzení oprávněnosti reklamace třetí osobou. Prodávající je dále oprávněn rozhodnout sám o způsobu provedení záruční opravy. Kupující nemůže bez souhlasu prodávajícího předat zboží k opravě třetí osobě. V takovém případě ztrácí kupující nárok na bezplatné provedení opravy.

Rozpor s objednávkou

V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s objednávkou. Shodou s objednávkou se pak rozumí zejména, že prodávaná věc je bez vad, a dále že má jakost a užitné vlastnosti objednávkou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkům právních předpisu a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

U potravin musí být vyznačeno datum minimální trvanlivosti, a jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze, datum použitelnosti. V případě rozporu s objednávkou má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl zboží do stavu odpovídajícího objednávce, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou zboží, nebo jeho opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující o rozporu s objednávkou věděl nebo rozpor s objednávkou sám způsobil.

Odstranitelné vady

Vady, jejichž odstraněním neutrpí vzhled, funkce a kvalita zboží, a oprava může být řádně provedena ve stanovené lhůtě, jsou vady odstranitelné. Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu. Prodávající je povinen v takovém případě vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstranit a zboží opravit. Kupující může požadovat výměnu zboží pouze v případě, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li výše uvedený postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.

V případě, že se u zboží projeví stejná odstranitelná vada i po předchozích nejméně dvou opravách nebo vyskytnou-li se u zboží současně alespoň tři odstranitelné vady, má kupující stejná práva, jakoby by se jednala o vadu neodstranitelnou.

Neodstranitelné vady

Vady, které nelze odstranit a které brání řádnému užívání zboží, jsou vady neodstranitelné. Kupující je v takovém případě oprávněně požadovat výměnu zboží nebo od smlouvy odstoupit. V případě jiné neodstranitelné vady věci, která však nebrání v jejím užívání, vzniká kupujícímu právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

Uzavření smlouvy a její výpověď

Vzhledem k tomu, že k uzavření smlouvy dochází bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran, má kupující právo, dle občanského zákoníku č.367/2000, odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí kupující o této skutečnosti informovat prodávajícího a nepoškozené zboží bez jakýchkoli známek užívání nebo opotřebování poslat v původním obalu, ve výše uvedené lhůtě, spolu s originální fakturou, kompletním návodem a záručním listem (pokud byly dodány společně s výrobkem) zpět prodávajícímu na adresu:
Bob – specialista na čokoládu s.r.o.
Plzeňská 283/332
163 00, Praha 6

Zásilky neposílejte na dobírku, nebudou přijaty. Po obdržení vráceného zboží, jeho kontrole a za splnění všech výše uvedených podmínek prodávající zákazníkovi vrátí zpět cenu zboží do 30-ti dnů převodem na účet nebo poštovní poukázkou.

Postup při reklamaci zboží

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným skladováním.

Postup při případné reklamaci:

Řešení sporů

V případě, že prodávající reklamaci odmítne jakožto neoprávněnou, nebo dojde-li v průběhu reklamačního řízení k jinému sporu, je kupující oprávněn obrátit se na soudního znalce a vyžádat si u něj posudek o oprávněnosti reklamace. V případě, že výše uvedený znalecký posudek prodávající neuzná, případně předloží kupujícímu posudek s odlišným výrokem, mají obě strany právo obrátit se na příslušný soud.


« zpět na výběr čokolády